Säännöt

Jämsän Seudun Moottorikerho ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Jämsän Seudun Moottorikerho ry, epävirallisesti lyhennettynä JSMK, ja sen kotipaikkana on Jämsän kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorförbund ry:tä liitoksi.

Kerhon virallinen kieli on suomi.

Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräilyyn erikoisesti, sekä kasvattaa heistä ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ohjaajia, järjestämällä ohjattua toimintaa, kilpailuja, näytöksiä, juhlia, kokouksia, luentoja ym. muita samantapaisia tilaisuuksia.

Kerhon jäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia, kannattavia perhejäseniä. Kilpailulisenssiin oikeuttaa vain henkilökohtainen vuosijäsenyys. Kannattavaksi jäseneksi katsotaan jäsen, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa. Kerholla voi olla kunniapuheenjohtaja, joka valitaan hänen eliniäkseen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kerhon jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä, ja jonka jäsenyyttä kerhon hallitus ei hylkää. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Hallituksen kutsumat kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Ellei jäsen ennen kalenterivuoden loppua ole kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan ilmoittanut eroavansa, katsotaan hänen pysyvän jäsenenä seuraavanakin vuotena

Ellei jäsen ennen syyskuun 30. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua tai jos hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla, joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta. Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäivästä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamia maksuja.

Kerhon toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja , varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätäntävaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että parillisina vuosina valitut eroavat parillisina vuosina ja parittomina vuosina valitut eroavat parittomina vuosina. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään kuitenkin arvalla.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan uusi hallituksen jäsen seuraavassa kerhon kokouksessa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat tarvittaessa käsittelemään hallituksen niille valmistettavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvista kerhon toiminta-aloista. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

Kerhon toiminnalle tarpeelliset jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi.

10§

Kerhon hallituksen tehtävänä on:

- Johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

- Pitää jäsenluetteloa sekä erottaa ne, joiden katsotaan antaneen aiheen siihen tai hylätä heidän jäsenanomuksensa ottaen kuitenkin huomioon näiden sääntöjen 6§:n määräykset.

- Vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan ja sihteerin työjärjestys.

- Hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset.

- Vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta.

- Valvoa kerhon kirjanpitoa.

- Valmistella vuosikokouksessa esille tulevat asiat.

- Laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset.

- Toimeenpanna kerhon kokousten päätökset.

- Määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika.

- Kutsua kunniajäseniä.

- Osallistua kilpailujen järjestämiseen.

- Ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon sisäiset ansiomerkit.

- Laatia tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle ja esittää se vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

11§

Kerhon nimen merkitsevät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

12§

Kerhon kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen (10) kerhonjäsentä tai vähintään 1/10 kerhon koko jäsenmäärästä on siitä tehnyt hallitukselle kirjallisen, perustellun esityksen. Kerhon kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa käsitellään. Kutsuu tapahtuu samoin kuin vuosikokoukseen. Puhetta kerhon kokouksissa, vuosikokousta lukuun ottamatta johtaa hallituksen puheenjohtaja.

13§

Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi ainakin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien lausunto on esitettävä hallitukselle vähintään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.

14§

Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava Jämsässä ilmestyvissä yleisimmissä suomenkielisissä aamulehdissä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

- Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä vuodelta.

- Valitaan kerholle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

- Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet.

- Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat.

- Valitaan tarpeelliset jaostot.

- Valitaan kerhon edustajat liiton edustajainkokoukseen.

- Esitetään hallituksen laatimat tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätetään niiden hyväksymisestä.

- Määrätään jäsenmaksujen suuruudet.

- Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä.

- Tiedotetaan kokoukselle hallituksen liitolle tekemät ansiomerkkiehdotukset.

15§

Kerho, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

16§

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella erääntyneet maksunsa maksaneella jäsenellä, lukuun ottamatta kunniajäseniä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

17§

Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ne yli 16 -vuotiaat ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

18§

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Ellei puolta jäsenistä ole saapuvilla, on uusi samalla tavoin koolle kutsuttu kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnä olevien jäsenten lukumäärästä huolimatta tehdä päätös kerhon purkamisesta, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä.

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole , jollekin moottoripyöräilyä edistävälle rekisteröidylle järjestölle.

19§

Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa perättäisessä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) tai vuosikokouksessa yhdeksän kymmenenneksen (9/10) äänten enemmistöllä tehty päätös.

20§

Muissa tapauksissa menetellään kuten Suomen Moottoriliiton säännöt ja Yhdistyslaki määräävät.